Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

Samenwerking op bedrijventerreinen - BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O

In de studie ‘Samenwerking op bedrijventerreinen’ ging de SERV op zoek naar inspirerende voorbeelden van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Hier kan u een selectie uit het rapport lezen waarbij het BIZ bedrijventerrein Breda-Oost 3B-O in Nederland onder de loep genomen wordt.

Contactgegevens: 

Laura Martin, parkmanager
l.martin@platformbvbreda.nl

Alternatieve financiële ondersteuning van bedrijvenvereniging De Prijkels vzw

Alternatieve financiële ondersteuning van bedrijvenvereniging De Prijkels vzw

Bedrijvenvereniging De Prijkels vzw ging op zoek naar een systeem van blijvende financiële ondersteuning. De vereniging gebruikt hiervoor enerzijds de lidgelden van haar leden, anderzijds gaat ze partnerships aan met commerciële partners uit de regio. Met deze gelden kan er een maandelijkse communicatie verzorgd worden. Daarnaast organiseert de vzw een tiental events op jaarbasis. Dit zijn informele netwerksessies met boeiende sprekers en actuele thema’s.

Er ontstaat dus een win-win-win situatie voor alle partijen:
- voor de leden-bedrijven: de bedrijvenvereniging houdt hen op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de zone en is een centraal aanspreekpunt voor alle stakeholders
- voor de partners: zij krijgen visibiliteit en netwerkmogelijkheden binnen hun directe doelgroep
- voor de vereniging: door de financiële inbreng van leden en partners ontstaat er financiële stabiliteit waardoor ze een continue meerwaarde kan bieden aan de leden

Contactgegevens: 

Bart Van Wassenhove, manager bedrijvenvereniging De Prijkels vzw
info@deprijkels.be

Bedrijventerreinmanagement 2016: ondersteuning bij opstart of uitbouw parkmanagement

Bedrijventerreinmanagement 2016: ondersteuning bij opstart of uitbouw parkmanagement

In het voorjaar van 2016 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep bedrijventerreinmanagement. Bedrijventerreinverenigingen, opstartende bedrijventerreinverenigingen en bepaalde ontwikkelaars/beheerders van een bedrijventerrein konden tot eind juli een aanvraag indienen gericht op financiële ondersteuning voor het aanstellen van een parkmanager of het verder professionaliseren van hun bestaande parkmanagement. Het Agentschap ontving 38 projectvoorstellen.

Verspreid over Vlaanderen krijgen 14 bestaande bedrijventerreinverenigingen en 8 bedrijventerreinverenigingen-in-oprichting financiële steun van Vlaanderen. Prioriteit werd gegeven aan voorstellen met een problematiekgedreven motivatie en acties die naast kostenbesparing ook inzetten op samenwerking op vlak van energie en logistiek, beveiliging en verkeersveiligheid, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie of beeldkwaliteit. De subsidie moet het mogelijk maken de werkingskosten te financieren voor 3 jaar.

Contactgegevens: 

Lut Slabbinck, Agentschap Innoveren & Ondernemen
lut.slabbinck@vlaio.be
02 553 37 49

Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijventerreinvereniging

Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijventerreinvereniging

De financiële zelfredzaamheid van een bedrijventerreinvereniging hangt in hoofdzaak af van haar ambitieniveau, activiteiten, dagelijkse werking en structuur. De handleiding 'Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging' geeft een overzicht van mogelijke uitgaven- en inkomstenstromen in relatie tot deze parameters. De handleiding bevat ook activiteitenfiches van een aantal kostenbesparende, opbrengstgenererende en service en kwaliteit verhogende activiteiten.

 

 

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be   
03 240 68 35