De tools zijn geselecteerd op bruikbaarheid voor het schaalniveau van een volledig bedrijventerrein of voor individuele bedrijven. In dat laatste geval kan het parkmanagement een stimulerende rol spelen om alle aanwezige bedrijven te stimuleren de tool per bedrijf te gebruiken.

Kent u zelf nog andere tools? Aarzel niet en informeer ons via info@btmvlaanderen.be

Mobiliteit, transport en logistiek

Mobiscan
Elke Vlaamse provincie biedt voor bedrijven en bedrijventerreinen Mobiscans aan. Deze scans analyseren de bereikbaarheid van een bedrijf / een bedrijventerreinen en brengen het woon-werkverplaatsingsgedrag van het personeel in kaart. Ervaren medewerkers van de Provinciale Mobiliteitsunten (PMP) voeren deze scans (gratis, al dan niet onder voorwaarden) uit. Het resultaat van de scan is een maatregelenlijst met mogelijke acties. Voor meer info en aanvraag van een Mobiscan kan u contact opnemen met uw provincie:

Carpool-tool
De vzw Mpact (privaat initiatief) biedt verantwoordelijken bij bedrijven en op bedrijventerreinen een betalende tool aan waarmee werknemers carpoolpartners kunnen vinden, zowel binnen als buiten de onderneming. Carpoolen is voordelig, zowel voor de pendelende werknemer, de werkgever als het milieu. Meer info en contact via carpool.be.

Truck Parking Europe
Truck Parking Europe is een interessante app waar alle vrachtwagenparkings van Europa in vermeld staan. Naast het aantal beschikbare plaatsen kan je ook zien welke faciliteiten er aanwezig zijn. Een nuttig hulpmiddel voor zowel chauffeur als opdrachtgever! Deze tool werd alvast positief bevonden door bedrijventerreinvereniging PopIn uit Poperinge. Geïnteresseerd? Neem een kijkje op truckparkingeurope.com en app.truckparkingeurope.com/#/.

Havenbus Zeebrugge
De Havenbus is sinds 2007 een vast transportmiddel voor werknemers in de Zeehaven van Brugge (Port of Zeebrugge). Dit is vooral handig voor de werknemers die werken op plaatsen die via het openbaar vervoer niet of moeilijk te bereiken zijn. Om het gebruik van deze Havenbus te stimuleren hebben MBZ en APZI een applicatie ontwikkeld om de werknemer rechtstreeks een ritje te laten boeken. In deze app kan de gebruiker zijn op- en afstapplaats en uur kiezen, waarna hij na betaling een gegarandeerd zitje heeft. De werknemer wordt op het gekozen tijdstip voor de deur van zijn onderneming afgezet en opgehaald. Tot eind april 2018 verliep de reservatie van een zitje op de Havenbus uitsluitend via de werkgever. Om de administratieve last te verminderen en het gebruik te stimuleren staat dit nu ook open voor elke werknemer. Het systeem voor boekingen door de werkgever blijft bestaan voor de bedrijven die dit wensen.
Meer info via de website van de Havenbus of via hun folder.

Mobiliteitsfiche Vlaamse Rand rond Brussel
De Werkvennootschap maakt fiches met de actuele stand van zaken van de bereikbaarheid van de bedrijven nabij de Brusselse Ring. In het kader van de werken aan deze ring vindt u er alle actuele informatie.  Zo kan u medewerkers, bezoekers en leveranciers vlot informeren over de verschillende manieren om de bedrijvenzone/het bedrijf te bereiken en mogelijke hinder die ze kunnen ondervinden van de wegenwerken. Deze multimodale bereikbaarheidsfiche geeft de bereikbaarheid van een bepaalde locatie of zone op een schematische wijze weer en geldt als visitekaartje van duurzaam mobiliteitsbeleid.

Op de Bereikbaarheidsfiches vindt u:
- een overzicht van het wegennet en de wegenwerken                                                                
- de wijze waarop de site bereikbaar is met de verschillende vervoerswijzen                                            
- informatie over fietsvoorzieningen, voorbehouden parkeerplaatsen voor carpoolers,…
- een overzicht van de openbaar vervoerhaltes en de looproutes erheen
- de precieze locatie van fietsenstallingen en autoparkings op het terrein en in de omgeving

Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting

Duurzaamheidsmeter
Om de duurzaamheid van bedrijventerreinen en industriële of economische sites te meten werd in opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een duurzaamheidsmeter (DZM) ontwikkeld. Deze tool biedt een uniforme en eenduidige manier om een duurzaamheidsmeting uit te voeren, wat resulteert in een tussen terreinen vergelijkbare score. U kan de tool gratis downloaden via de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De tool bestaat uit een draaiboek/handboek, een verkorte versie (quickscan) en een uitgebreide versie (DZM economische sites).

JERTS zelftest
De onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer van de UGent ontwikkelde vragenlijsten met betrekking tot de fundamenten van een duurzaam bedrijventerrein en met betrekking tot de uitbouw ervan op vlak van de juridische, economische, ruimtelijke, technische en sociale aspecten (JERTS). Deze zelftesten helpen om een SWOT-analyse van een terrein op te stellen.

Biodiva
Biodiva biedt bedrijven hulp bij het uitstippelen van een biodiversiteitsbeleid en het ondernemen van acties. De Biodiva-scan volgt een stappenplan en geeft als resultaat een score op vlak van biodiversiteit. Deze scan werd ontwikkeld door de provincie Antwerpen samen met enkele partners.
De scan invullen kan via biodiva.provincieantwerpen.be.

Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit

SO WHAT
Binnen het Horizon 2020-project SO WHAT werd een tool ontwikkeld om op basis van beschikbare data in een vroege fase business cases te kunnen berekenen rond de uitwisseling van restwarmte en -koude. Geïnteresseerd? Bekijk dan eerst een korte video over het gebruik van de tool, en ga vervolgens zelf aan de slag via deze link

Energiepad Samen Klimaatactief voor bedrijvenparken
Bedrijven kunnen hun energie- en CO2-bedrijfsvoering doorgaans binnen het eigen bedrijf optimaliseren. Ook samenwerking met naburige bedrijven kan interessante synergieën opleveren. Samen Klimaatactief werkte een stappenplan uit om collectieve opportuniteiten te identificeren en aan te pakken. De opeenvolgende stappen zijn de doorlichting van de situatie en het potentieel, optimalisatie van energieproductie en -verbruik op bedrijvenparkniveau, het oprichten van een managementstructuur, uitvoering en tot slot communicatie en stakeholder management. Geïnteresseerd? Bekijk dan het stappenplan via deze link.

R-ACES Self-Assessment Tool
Met behulp van de R-ACES Self-Assessment Tool inventariseren gebruikers gegevens in vier categorieën die van belang zijn bij het verkennen van mogelijkheden voor energie-uitwisseling: energievoorziening (verwarming, koeling, elektriciteit), energievraag (verwarming, koeling, elektriciteit), stakeholders en bestaande infrastructuur. Door verschillende vragen te beantwoorden, kunnen gebruikers vervolgens zelf de informatievolledigheid en kwaliteit van de inventaris beoordelen en de volgende stappen voor de regio identificeren. De R-ACES Self-Assessment Tool is gebouwd in Microsoft Excel en kan worden gedownload op de R-ACES-website via deze link.

R-ACES Legal Decision Support Tool, 
De R-ACES Legal Decision Support Tool is een ondersteuningstool die kan ingezet worden om juridische beslissingen in een energiesamenwerking te ondersteunen. Juridische aspecten van energiesamenwerking worden als complex ervaren en kunnen het project vertragen of ontmoedigen. De tool is ontworpen om de juridische drempel te verlagen en te helpen bij het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten op het gebied van energie tussen potentiële leveranciers en klanten in industriële clusters. In het geval van een basisconcept van vraag en aanbod kan er gebruik gemaakt worden van een eenvoudig in te vullen contractsjabloon en genereert de tool in één keer een gebruiksklaar (eenvoudig) contract. Er is ook de mogelijkheid om de tool te gebruiken vanuit de algemene inleiding tot het contractsjabloon dat meer context biedt, en om de downloads te gebruiken: het contractsjabloon, de gids voor contractsjabloon en de gids voor EU-wetgeving. De tool is beschikbaar via deze link.

BISEPS-energietool
Gezamenlijk hernieuwbare energie opwekken op een bedrijventerrein biedt tal van economische en ecologische voordelen. Het Europese Interreg 2Seas project 'BISEPS' ontwikkelde een digitale tool om te detecteren welke hernieuwbare energie-oplossingen het meest geschikt zijn op niveau van een bepaald bedrijventerrein.
De tool wordt ter beschikking gesteld via biseps.eu.

Ketenbeheer, water en afval

Waterscan
Sinds begin 2023 tot eind 2025 biedt het Agentschap Innoveren & Ondernemen een waterscan aan voor kmo’s die niet verplicht zijn om een waterscan te laten uitvoeren en jaarlijks minstens 500 m³ water verbruiken op vestigingsniveau. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus zal het waterverbruik in het bedrijf visualiseren en bestuderen. De onderneming ontvangt een rapport met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. Er is keuze tussen een eerstelijnswaterscan of een uitgebreide waterscan. De eerstelijns waterscan is gratis. Voor de uitgebreide waterscan draagt de onderneming 20 % van de reële kost van de scan. Bij aanvang van de scan zal het uitvoerend studiebureau aangeven wat het concrete bedrag is. Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.vlaio.be/waterscan.

Waterbarometer
Om het waterbeheer te optimaliseren en water- en droogterisico’s van bedrijven in kaart te brengen en te verlagen, lanceerde VITO de waterbarometer tool. Met de waterbarometer worden alle waterstromen en gerelateerde kosten visueel gepresenteerd en de risico's van de waterbronnen in kaart gebracht. Tegelijk krijgt u een omgevingsanalyse met nabijgelegen alternatieve, duurzame waterbronnen. Voor deze waterbronnen worden ook geschikte behandelingen gepresenteerd.

De waterbarometer is gratis en beschikbaar via deze website. Nadat u een login hebt aangemaakt, kan u aan de slag met verschillende modules. Op de website staat ook een filmpje dat de verschillende mogelijkheden van de waterbarometer toont.

PlatformU
PlatformU is een gratis online platform om parkmanagers te ondersteunen bij het verzamelen van gegevens over materiaalgebruik, afval, beschikbare ruimte en zelfs personeelscapaciteit op een bedrijventerrein. Op basis van de aangeleverde input - die niet toegankelijk is voor derden - kan je na enkele maanden de opvallendste trends en onregelmatigheden vaststellen, en bijvoorbeeld een bepaalde afvalstroom verminderen of een naburig bedrijf vinden dat jouw afval kan gebruiken. Het platform kwam tot stand in het kader van de open projectcall Vlaanderen Circulair.

Geïnteresseerd? Neem een kijkje op platformu.org! De werking van het platform wordt uitgelegd in een duidelijk filmpje.

Cirkeltips
De Cirkeltips is een online tool uitgewerkt door de OVAM in samenwerking met verschillende partners, die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen. Op basis van reeds gekende gegevens kunnen bedrijven er hun afvalproductie vergelijken met andere gelijkaardige bedrijven, krijgen ze tips om hun materiaalbeheer te verduurzamen en kunnen ze in discussie gaan over deze onderwerpen.

Geïnteresseerd? Ga dan aan de slag op cirkeltips.be!

Risicobeheersing en beveiliging

Cybersecurityscan ook voor uw bedrijventerreinvereniging?
Meer dan de helft van de bedrijven kreeg reeds te maken met cybercriminaliteit. Ook bedrijventerreinenverenigingen met een eigen website blijven niet gespaard. De gevolgen zijn legio: verlies van belangrijke vertrouwelijke informatie, lekken van persoonlijke gegevens, imagoschade door verlies aan vertrouwen, negatieve financiële gevolgen, enz.

FOD Economie stelt een gebruiksvriendelijke Cybersecurityscan ter beschikking als ondersteuning bij de uitbouw van verantwoorde cybersecurtiy. Op de website www.cybersecurityscan.be krijg je – na het invullen van een 10-tal vragen – een beoordeling van het niveau van cyberbeveiliging, vergezeld van een gratis analyse met nuttige links en praktische tips.