Subsidies

Onderstaand vindt u alle subsidies specifiek voor bedrijventerreinmanagement (BTM). Subsidies voor bedrijventerreinen (aanleg, infrastructuur, beheer,…) behoren niet tot deze pagina, maar kan u vinden via de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Vlaanderen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen voert het beleid over bedrijventerreinmanagement uit en voorziet hiervoor steunverlening via projectoproepen. Ingediende dossiers worden beoordeeld volgens een aantal prioriteitscriteria. Het bedrag per geselecteerd project en het totaalbedrag varieert per oproep.

Op 21 februari 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging van bedrijventerreinen. Deze nieuwe projectoproep heeft als doel de algemene veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen door middel van een integrale aanpak en is zowel gericht op voorbereidende trajecten en screenings als op uitvoeringskosten en technologische investeringen. De uiterste indieningsdatum (invullen en verzenden van een webformulier) was 31 mei 2017. In onze databank vindt u een overzicht van de gesubsidieerde projecten.

Andere nieuwe oproepen worden telkens aangekondigd op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en via een infosessie. In 2010 en 2016 lanceerde het Agentschap reeds twee oproepen bedrijventerreinmanagement.

Voor de oproep van 2016 kwamen zowel bestaande als nieuw op te richten bedrijventerreinverenigingen in aanmerking voor een subsidie van respectievelijk maximaal 40.000 en 60.000 euro, in te zetten op werkingskosten. Prioriteit werd gegeven aan projectvoorstellen met een problematiekgedreven motivatie en acties die naast kostenbesparing ook inzetten op samenwerking op vlak van energie en logistiek, beveiliging en verkeersveiligheid, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie of beeldkwaliteit. In onze databank vindt u een overzicht van de gesubsidieerde projecten.

 

Provincie Antwerpen

POM Antwerpen voorziet een financiële ondersteuning voor samenwerkingsverbanden van minimum 5 bedrijven die op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd zijn. Het gaat zowel om bestaande als nieuw op te richten samenwerkingen. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de voorgestelde acties concreet gericht zijn op meer duurzame bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame inrichting van het terrein.

Projectoproepen en meer informatie zijn beschikbaar via de website van POM Antwerpen.

Contact

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen

Hilde Kegels
hilde.kegels@pomantwerpen.be 
03 240 68 31

 

Provincie Limburg

Het Provinciebestuur van Limburg subsidieert jaarlijks projecten in het kader van een duurzaam bedrijvenparkmanagement waarbij concrete maatregelen met betrekking tot de transitie naar eco-efficiënte bedrijventerreinen worden gerealiseerd, dit op basis van een eco-efficiëntieplan.

Projectoproepen en meer informatie zijn beschikbaar via http://www.limburg.be/loket?chk=Sub#7851

Contact

Provinciebestuur Limburg, Directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
economie@limburg.be

tel. 011 23 74 24

Provincie Oost-Vlaanderen

Provinciale Subsidie Duurzame Bedrijventerreinen

Oost-Vlaamse KMO’s en lokale besturen (gemeenten) die een samenwerkingsverband opzetten of versterken met het oog op het streven naar een duurzaam bedrijventerrein kunnen hiervoor een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen verkrijgen. De POM Oost-Vlaanderen begeleidt de aanvragen en volgt de uitvoering van de acties op. De dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking doet de administratieve afhandeling en controle.

Meer info en voorwaarden kan je terugvinden in het reglement en het aanvraagformulier.

Contact

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) voor Oost-Vlaanderen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Heleen Veys - heleen.veys@pomov.be 
tel. 09 267 86 42

Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Mario Mulier - mario.mulier@oost-vlaanderen.be 
tel. 09 267 86 89

Provincie Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant zijn er geen provinciale subsidies voor bedrijventerreinmanagement meer.

Vanuit POM Vlaams-Brabant biedt het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement advies en ondersteuning aan bedrijventerreinverenigingen, aan bedrijven die een vereniging wensen op te starten en lokale besturen. Contacteer hiervoor het uniek aanspreekpunt voor Vlaams-Brabant.

Provincie West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er geen provinciale subsidies voor bedrijventerreinmanagement.

Vanuit POM West-Vlaanderen biedt het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement advies en ondersteuning aan bedrijventerreinverenigingen, bedrijven die een vereniging wensen op te starten en lokale besturen. Contacteer hiervoor het uniek aanspreekpunt voor West-Vlaanderen.